Ban quản trị cần biết

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 19/06/2018

Điều 29 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định việc quản lý vận hành nhà chung cư ...

THUÊ CÔNG TY QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ CÓ ĐẮT KHÔNG?

Ngày đăng 19/06/2018

Ở một số tòa nhà chung cư, phí dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư đang trở thành vấn đề gây tranh chấp, bất đồng giữa cư dân...

VAI TRÒ CỦA BAN QUẢN TRỊ ĐỐI VỚI CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 18/06/2018

Hiện nay, UBND thành phố Hà Nội đã ra chỉ thị yêu cầu các chủ đầu tư phải tổ chức Hội nghị nhà chung cư để thành lập Ban quản trị nhà chung cư ngay...

HỘI NGHỊ NHÀ CHUNG CƯ – NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Ngày đăng 01/06/2018

Điều kiện tổ chức, nội dung, hình thức tổ chức Hội nghị nhà chung cư và các điều cơ bản khác về Hội nghị nhà chung cư đều được quy định rõ tại Mục 1, Chương III – Tổ...

SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 01/06/2018

Số lượng thành viên và thành phần ban quản trị nhà chung cư cần đáp ứng được các quy định tại Điều 20,Chương III Tổ chức việc quản lý, sử dụng nhà...

NỘI DUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG VÀ QUY CHẾ THU CHI TÀI CHÍNH CỦA BAN QUẢN TRỊ NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 01/06/2018

Quy chế hoạt động và quy chế thu chi tài chính của ban quản trị nhà chung cư được quy định rõ ràng tại Điều 24, Chương III Tổ chức việc quản...

CÁC LOẠI PHÍ KHI Ở NHÀ CHUNG CƯ

Ngày đăng 01/06/2018

Danh mục phí khi ở chung cư không chỉ được cư dân chung cư , người thuê, người sở hữu, người sử dụng chung cư quan tâm, mà các ban quản trị nhà chung cư ...

LUẬT ĐẤT ĐAI 2013

Ngày đăng 01/06/2018

Tại kỳ họp thứ 6 ngày 09/12/2013, Luật đất đai được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014. Luật Đất đai năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, khắc phục những bất cập...