Điều kiện tổ chức, nội dung, hình thức tổ chức Hội nghị nhà chung cư và các điều cơ bản khác về Hội nghị nhà chung cư đều được quy định rõ tại Mục 1, Chương III – Tổ chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư, từ Điều 12 đến Điều 16 của Thông tư số 02/2016/TT-BXD về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây dựng ban hành ngày 15 tháng 2 năm 2016.