Công tác quản lý và vận hành tòa nhà không chỉ là việc vận hành và quản lý các tài sản, giá trị có sẵn mà còn là việc khai thác và quản lý các giá trị dịch vụ gia tăng. 

Hiện nay với tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản, việc khai thác các giá trị gia tăng của tòa nhà là một trong những ưu tiên lựa chọn đối tác quản lý tòa nhà của các chủ đầu tư, cư dân hay các công ty kinh doanh bất động sản. Mảng dịch vụ này hiện nay phát triển chưa cao nhưng nó là một xu thế tất yếu của thị trường và tiềm năng lớn của mỗi doanh nghiệp kinh doanh và thai thác bất động sản, như:

- Tư vấn bán và cho thuê bất động sản.

- Môi giới trong việc bán và cho thuê bất động sản.

- Tư vấn khai thác các tiện ích của tòa nhà.

- Khai thác các tiện tích tòa nhà.

- Tư vấn các chính sách liên quan đến khai thác các tiện ích tòa nhà.