Tại kỳ họp thứ 6 ngày 09/12/2013, Luật đất đai được Quốc hội khóa XIII thông qua, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014. Luật Đất đai năm 2013 đã được sửa đổi, bổ sung nhiều quy định, khắc phục những bất cập và thiếu sót của Luật Đất đai năm 2003. Luật này cùng với Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Luật Nhà ở năm 2014

và các quy định, nghị định khác của chính phủ về quản lý, sử dụng nhà chung cư đang góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật về quy chế quản lý vận hành nhà chung cư.