Luật Nhà ở số 65/2014/QH13 (gọi tắt là Luật Nhà ở năm 2014) được Quốc Hội thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2014, được Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 08 tháng 12 cùng năm, và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2015. Cùng với Thông tư số 02/2016/TT-BXD, Luật Nhà ở năm 2014 cũng nằm trong những quy định cơ bản nhất của Nhà nước về sử dụng và quản lý vận hành nhà chung cư, bên cạnh đó còn có Luật đất đai, Luật Nhà ở 2014 và các quy định, nghị định khác của chính phủ, đang dần hoàn thiện hơn hệ thống pháp luật về quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư