Điều 29 Thông tư số 02/2016/TT-BXD quy định việc quản lý vận hành nhà chung cư phải được thực hiện thông qua hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư. Hợp đồng dịch vụ do đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư Ban quản trị nhà chung cư cùng ký kết, phải có các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 29 và tuân thủ mẫu quy định tại phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2016/TT-BXD.

MẪU HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ QUẢN LÝ VẬN HÀNH NHÀ CHUNG CƯ