Quy chế hoạt động và quy chế thu chi tài chính của ban quản trị nhà chung cư được quy định rõ ràng tại Điều 24, Chương III Tổ chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc Thông tư số 02/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư.