Số lượng thành viên và thành phần ban quản trị nhà chung cư cần đáp ứng được các quy định tại Điều 20,Chương III Tổ chức việc quản lý, sử dụng nhà chung cư thuộc  Thông tư số 02/2016/TT-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư của Bộ Xây dựng.