Tin tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN LỄ TÂN PHÒNG HỌP, HÔI NGHỊ

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên lễ tân phòng họp và hội nghị ...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ SẢNH TÒA NHÀ

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Nhân viên quản lý sảnh tòa nhà ...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BỘ PHẬN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí trưởng bộ phận lễ tân tòa nhà ...

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN DỊCH VỤ TẠI TÒA NHÀ

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí nhân viên dịch vụ tại tòa nhà ...

TUYỂN DỤNG GIÁM SÁT DỊCH VỤ TẠI TÒA NHÀ

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí giám sát dịch vụ tại tòa nhà ...

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG BỘ PHẬN DỊCH VỤ TÒA NHÀ

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí trưởng bộ phận dịch vụ 1. Số...

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ KIÊM TUYỂN DỤNG

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí quản lý nhân sự kiêm tuyển dụng ...

TUYỂN DỤNG KHO QUỸ TÒA NHÀ

Ngày đăng 14/08/2018

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần và phát triển bền vững, công ty TNHH kinh doanh dịch vụ Housecare Việt Nam tuyển dụng vị trí Kho quỹ tòa nhà. 1. Số lượng:...